BARNEVELD – Binnen het bestuur van de BIK is één en ander geschoven in de taakverdeling. Bestuursleden Bert Roordink en  Gerard van Beek vertellen over hun portefeuille 'Arbeidsmarkt en Onderwijs'.

Welke taken vallen onder jullie portefeuille 'Arbeidsmarkt en Onderwijs'?
De BIK zet zich in voor een kwalitatieve en kwantitatieve match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We werken samen met de verschillende opleidingen aan goed beroepsonderwijs in Barneveld en/of in regio. Daarbij proberen we aan te sluiten op de instroombehoefte vanuit het bedrijfsleven, denk daarbij aan voorbeelden zoals de BTO en Barneveld Tomorrow. Qua taken ligt het zwaartepunt vanuit de BIK dus met name op het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven, om zodoende met goed opgeleide en volwaardige arbeidskrachten de vacatures in te kunnen vullen en daarmee bij te dragen aan een gezond bedrijfsleven.

Hoe hebben jullie de taken onderling verdeeld?
Gerard is als bestuurslid bij de BTO en Barneveld Tomorrow nauw betrokken bij de initiatieven en samen verdelen we de andere onderwerpen die op ons pad komen. Doordat Bert aanschuift bij de overleggen vanuit de FOV Regio Foodvalley blijven we ook aangesloten bij de regionale initiatieven.

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken op dit moment qua arbeidsmarkt?
Gelukkig is de werkloosheid in Barneveld nog steeds erg laag, vorig jaar lag deze zelfs even onder de 1% van de totale beroepsbevolking. Daarmee is ook gelijk de belangrijkste uitdaging benoemd, het vinden van voldoende, geschikte en enthousiaste medewerkers. Door de korte lijnen met het onderwijs proberen we onze jonge mensen zoveel mogelijk voor te bereiden op een werkende toekomst in de regio Barneveld. Vooralsnog piept en kraakt de lokale arbeidsmarkt.

En qua onderwijs?
Net zoals in het bedrijfsleven is ook in het onderwijs een tekort aan arbeidskrachten, waardoor de druk in het onderwijs groot blijft. Daarom is het ook goed om te zien dat bedrijfsleven en onderwijs hierin op vele vlakken samen optrekken met als voorbeelden de BTO, BBO, BGO (in nauwe samenwerking met De Meerwaarde en MBO Amersfoort) en Aeres voor mbo'ers en Barneveld Tomorrow voor hbo'ers. Zo proberen we de beroepsbevolking van de toekomst ook voor de regio te behouden.

Welke doelstellingen hebben jullie dit jaar met deze portefeuille?
Doel voor dit jaar is voldoende instroom genereren voor het lokale bedrijfsleven en met de regio bepalen hoe we dit ook richting de toekomst kunnen borgen. De regio Foodvalley heeft veel te bieden en daarin vervult Barneveld een belangrijke rol.Hoe helpen jullie als BIK de leden daarbij? Door onze leden te informeren en bij vraagstukken mee te denken of partijen zoals de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen.

In de afgelopen jaren is eens te meer gebleken dat het menselijk kapitaal de belangrijkste voorwaarde is voor het realiseren van onze toekomstdromen. Dat kunnen we realiseren als we samen optrekken, bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Een leven lang leren en investeren in mensen voor een gezonde en bestendige toekomst.

www.bikbarneveld.nl