BARNEVELD – Ondernemersvereniging de BIK groeit. In aantal leden, maar ook in de rol van collectieve én doortastende belangenbehartiger. Collectieve voorzieningen in overleg met de verschillende stakeholders is wat hen samenbrengt. Dit doen zij door in een ongedwongen sfeer en een dynamisch netwerk verbindingen te leggen met ondernemers. Voor het jaar 2022 staat daarom samenwerking centraal.

Bedrijventerreinen
Barneveld kent een hoge mate van bedrijvigheid. De BIK wil bijdragen aan de continuïteit van deze bedrijvigheid en het verbeteren van het ondernemersklimaat. De gemeente Barneveld is partner voor de BIK om deze doelstellingen te verwezenlijken. Denk aan de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare bedrijventerreinen. Of aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen door ze vitaal, schoon, veilig en duurzaam te maken. Stip op de horizon dit jaar? ‘Ondernemersvriendelijkste gemeente van Gelderland’ blijven en de ambitie om de ‘Ondernemersvriendelijkste gemeente van Nederland’ te worden.

Samenwerking in de regio
Barneveld maakt onderdeel uit van de Regio Foodvalley. In de regio werken overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen intensief samen aan verbetering van het economisch klimaat. De BIK erkent het belang van regionale samenwerking en zet zich hiervoor in. Leden worden betrokken bij de samenwerking in de Regio Foodvalley en de daarmee samenhangende projecten. Naast regionale samenwerking zal de BIK waar mogelijk en gewenst ook provinciaal, nationaal en internationaal samenwerkingen aangaan.

Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke factor voor een gezond ondernemersklimaat. Op de agenda? De herstructurering van knooppunt A1/A30. Doorlopende aandacht voor het lokale en provinciale wegennet. Ondersteuning ontwikkeling van de railterminal. En aandacht voor voldoende bereikbare en beveiligde parkeerplaatsen in de omgeving Barneveld.

Arbeidsmarkt en onderwijs
De BIK zet zich in voor kwalitatieve en kwantitatieve match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We werken aan goed beroepsonderwijs in Barneveld en/of in de regio, aansluitend op de instroombehoefte van het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn Barneveld Tomorrow en BTO.

Duurzaamheid
Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken, schaart de BIK onder duurzaamheid. Naast het feit dat er geld verdiend moet worden en een welvarende gemeente belangrijk is, heeft mens en milieu onze zorg. De BIK werkt actief mee aan een circulaire economie door zich bezig te houden met het stimuleren van regelingen, bewustwording, informatie en inspiratie.

www.bikbarneveld.nl