In 2001 is de Wet op de Inkomstenbelasting ingrijpend gewijzigd en is ons huidige boxenstelsel (box 1, 2 en 3) ingevoerd. Box 3 werd kort na invoering gezien als een pretbox. Het was immers fantastisch dat ‘slechts’ belasting werd geheven over een fictief rendement van 4% terwijl het werkelijke rendement meestal veel hoger was?

Vanwege de hard dalende rente werd box 3 steeds meer een lastbox. Vermogende particulieren gingen daarom box 3 mijden, bijvoorbeeld door hun spaargeld in te brengen in een Spaar BV. Voor ons als adviseurs waren dit uiteraard interessante trajecten, maar voor een hardwerkende burger met € 150.000 spaargeld was dit geen oplossing. Mede om deze redenen is er de afgelopen 10 jaar veel geprocedeerd over box 3 en wil De Tweede Kamer al langer een box 3-heffing introduceren over het werkelijk rendement. De verwachting was dat die heffing er op zijn vroegst in 2025 zou komen. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad echter dat de de heffingssystematiek van box 3 een schending is van het  eigendomsrecht en het verbod op discriminatie ten aanzien van belastingplichtigen die in 2017 en/of 2018 te maken hebben met meer box 3-heffing dan rendement op hun box 3-vermogen.

Wat betekent deze uitspraak voor u?
Dit arrest heeft mogelijk ook voor u betekenis indien u in de jaren 2017/2018 meer inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen heeft betaald dan het verkregen rendement daarop. Het is wel goed om te beseffen dat dit arrest gaat over een echtpaar met box 3-vermogen dat voor circa 80% uit spaartegoeden bestond en dat geprocedeerd is over de belastingheffing 2017/2018. Het is dus niet zeker dat u ook recht heeft op compensatie als u bijvoorbeeld ook een aantal panden in box 3 verhuurd.

Indien u over 2017/2018 heeft meegedaan aan de massale bezwaarprocedure tegen box 3, dan is de verwachting dat u gecompenseerd gaat worden. De vraag of eveneens een compensatie kan worden verwacht wanneer u niet tijdig bezwaar heeft gemaakt, staat nog open.  Ook is de vraag hoe de staatssecretaris van plan is te anticiperen op de mogelijkheid dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een beslissing gaat nemen waardoor alsnog alle spaarders voor meerdere jaren zullen moeten worden gecompenseerd.

Financiën en de fiscus zijn aan zet
Op het moment van het schrijven van deze column is het nog niet duidelijk of alleen degenen die al bezwaar hebben gemaakt, of alle spaarders gecompenseerd gaan worden. De kans is echter zeer groot dat we versneld te maken gaan krijgen met een box 3-heffing die - in ieder geval voor spaargeld - zal gaan aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement over spaargeld.

Han Brandsen is senior belastingadviseur bij Visser & Visser. Vragen over de box 3-heffing? Mail gerust via jfbrandsen@ visser-visser.nl.

www.visser-visser.nl