Tot en met 31 december 2019 kan een DGA het bij de eigen B.V. opgebouwde pensioen fiscaal vriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Daarna niet meer!??Een grote groep DGA’s heeft besloten om hun pensioen pas eind 2019 om te zetten om in een ODV omdat dit bij de B.V. de maximale fiscale aftrekpost oplevert.

Een ODV kunt u vergelijken met een pensioenpot welke vanaf de AOW-leeftijd gedurende 20 jaar uitkeert. De hoogte van de ODV is gelijk aan de lage fiscale waarde van uw pensioenvoorziening. Door omzetting van de hoge pensioenvoorziening in de lagere ODV stijgt de waarde van de aandelen van uw B.V. Dit geeft meer mogelijkheden om dividend uit te keren. Omzetten lijkt dus aantrekkelijk.

Omzetting heeft soms ook onbedoelde gevolgen. Als er bijvoorbeeld meerdere aandeelhouders zijn en u besluit uw pensioen om te zetten in een ODV, komt de waardestijging van de aandelen ook bij uw medeaandeelhouders terecht. Omzetting heeft ook tot gevolg dat uw (ex-)partner het recht op levenslang (nabestaanden)pensioen verliest. U lost dit op door met de partner of medeaandeelhouders goede afspraken te maken over de wijze waarop de 'kwijtgeraakte' pensioenrechten worden gecompenseerd. Daarnaast houdt ook de wetgever een oogje in het zeil. Zo is bepaald dat omzetting en afkoop alleen mogelijk is na akkoord van uw partner.

Met alleen het ondertekenen van een overeenkomst en formulier m.b.t. omzetting bent u er niet. Van belang is dat ook uw testament is afgestemd op (uw wensen t.a.v.) een ODV. Het testament bepaalt namelijk aan wie de ODV-uitkering toekomt en of de gewenste fiscale gevolgen worden behaald.

Het gesprek met de DGA en zijn partner over het omzetten van het pensioen in een ODV is een perfect moment om door te spreken over de gewenste oudedagsvoorziening en de gewenste nabestaandenvoorziening. Regelmatig onderbouwen we dit met een financiële planning. Hieruit komen vaak heel gerichte acties. Soms gericht op belastingbesparing. Vaak gericht op het beter regelen van de oudedagsvoorziening van de DGA en zijn nabestaanden. Mijn advies is daarom ook: Wacht niet met omzetten tot eind 2019. Regel nu de totale oudedagsvoorziening van u en uw nabestaanden opnieuw goed in!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Han Brandsen, Senior Belastingadviseur bij
Visser&Visser, jfbrandsen@visser-visser.nl

www.visser-visser.nl